#-AFRO HAIR IS NOT MANAGEABLE-

#”AFRO HAIR IS NOT MANAGEABLE”

(Written in Jan. 2019)

Have you ever heard of that saying?I’m sure you have___on the discussions in hair salons,on TV ads(not directly,but beating about the bush,but you know what they mean) when advertising “managing African hair products”and maybe you have even thought of it yourself while combing your Afro trying to style it the way you want to,but oh my!it just doesn’t want to obey your command!😧_but just know you’re not alone to think so LOL!,I had thought so too in the past.But I have started to understand our hair better now __I call our hair ‘THE’fro’!
Like Yah!__vele Afro hair is not manageable ’cause it manages itself,okay!Have you noticed?! You would unplaite THE’fro after weeks bakqhina and it usually has obeyed the plaiting force and it would become quite… straighta’nyana,sleep with it throughout the night unplaited or unwrapped,wake up in the morning and it’ll be back in it’s tightly coiled state.😏

African hair___THE’fro is ALIVE!Alive as in functioning on it’s own in response to external environmental conditions.It traps and evaporates heat for itself. And it’s woolie texture also protects the scalp from the freezing cold,I believe😁. Each strand of THE’fro has a shape as of a strand of the DNA molecule. You can take a look at your natural hair strand and compare with that of the structure of the DNA strand__it has an interestingly similar shape!😏When you would plait your ‘fro, it unwinds!___like the early stages of the process of DNA replication…Bringing some biology into this? Yebo!😁.
I don’t mean to come across as a black supremacist🙅 but our hair is so uniqually magnificent Africans,it is ALIVE and I believe when you apply hair straighters(relaxers)to it,you’re just killing it,not literaly ’cause it grows back as coiled as ever(it’ll be like,you can’t get rid of me hahaha!)but you’re suffocating it,metaphorically putting it on ICU.

THE ‘fro! ‘The gravity defier’

Almost every object on this earth just cannot put up with resisting the force of gravity,well,not THE ‘fro!,it simply doesn’t obey the command of the gravitational force,it defies it!😎
Always grows upwards without falling to submission.That is why a lot of African women decide to put on ‘Peruvian’ hairs,’Indian’ hairs etc_and relaxers,because they want what easily submits to gravity,they won’t allow THE’fro to thrive,shame-on-them!👎😛

You!!who cannot defy gravity,you think you can manage THE ‘fro?!Oh pleeease.🤗

But!THE ‘fro lets you have some control if you just take care of it,be gentle and give it attention so you can understand it better, give it more importantly MOISTURE! And it will kind of give you some control over it and obey your command,so to speak.Once it has obeyed you,you can plait it,wrap it and just manipulate it into every style you want.
Just an understanding,good treatment and love,people!_’cause that’s what Afro hair requires and it will let you “manage” it.
THE ‘fro!!!🙌

AKEKHO UMUNTU WESLISA OMUHLE NJENGOM-AFRIKA!

AKEKHO UMUNTU WESLISA OMUHLE NJENGOM’AFRIKA!

Written (August 2019)

Ngthathe isnqumo sokulibeka ngolwimi lwamame loludaba ngoba hhayi angboni ukuthi bengzokwazi ukulibeka kahle loludaba ngolwimi lwesilungu,man!Nayo leKeyboard engbhala ngayo izama ukungiholela eslungwini kodwa ngphikelela khona ngoluka Mageba madoda ngoba yey!Ave zizinhle izinsizwa zamaAfrika.

Ezikude le!Hhaybo ngyaphi le kude zikhona ezala kwaZulu kuqala nje eziholwa ‘uBhejane phume s’qiwini’ –uyazibona ngisho zinyathela,zihamba ukuthi ziqukethe umoya wobuqhawe njengowe ‘Lembe eleqa many’ amaLembe ngokukhalipha’ uShaka Zulu.

Kuthiwa “ubuhle bendoda inkomo zayo” kodwa mina ngithi ubuhle bendoda inkomo zayo kanye nesiqu sayo.
Enyakatho,eMpumalanga,entshonalanga kanye naseNingizimu neAfrika–kungumsuka wezidalwa ezinhle eziwubuzinga bobudoda–izinsizwa zamaAfrika.Empisholo,ensundu nezibe bomvu imbala–ngisho ngebala phela! Bonke nje ngokuhlukana kwabo bahle la kimina.
Amadoda eziny’izizwe–mnxm,abangthinti ngaphakathi,angazi kephi khona,laphaya kodwa,ehhe,njengensizwa yomZulu noma eyazo zonke izizwe zamaAfrika.

Ngyaphinda futhi ngithi empisholo,ensundu nebomvu ngokwebala,ngisho insizwa yomAfrika njalo!Ziphinde zibe zinde zibemaphakathi,zibe mfishane–aw suka madoda!Ziwulolonke uhlobo oNkulunkulu imbala!Hheyi ngaze nganincoma bo.

Isikhathi esiphila kuso,esithelelwa inqubo umphakathi(society) walesisikhathi osuphila ngaso sithanda ukuba phuca igunya labo lokudlala indima yabo njengaba nakekeli nabakhuseli bemindeni kanye nezizwe zabo–ngenxa yokungakutholi ukudodiswa ngokwenqubo yohlelo lwamasiko abo lawa asakhohlwakala esikhathini samanje.Lokhu kulahlekelwa ukuqonda uhlelo losiko sekusikhiqizele indoda ecekeleke phansi nebukeka ingelutho emphakathini,okunye okuyisizathu salokho ukuswela umnotho.Bheka insizwa yomAfrika isayaphenduka isigqila samadoda ezinye izizwe,bayidida umqondo,basebenzisa umungcwethi bayo ukuzakhela umnotho ozozuzisa izizukulwane zabo eziyinqwaba ezizayo.Ayikuboni lokho ngenxa yokuthi yona nesizwe sayo sonke samaAfrika silele ubuthongo obujulile asiboni ukuthi sinezitha okungezinye izizwe,ezihlezi zakha uZungu ukuthi zisigcine kulesi simo sobuphofu ngokwezomnotho.Ey khona sithwele kanzima isizwe sama Afrika.

Kukho konke lokhu kuyadinga ukuthi sigqugquzelane njengesizwe singabheki kuphela lokhu okonakele ngathi,kodwa siphinde sibheke okuhle–ingakho nje ngizincomela insizwa zethu.Noma bengathini,akekho umuntu weslisa omuhle njengomAfrika!Indlela abakhuluma ngayo,indlela abahamba ngayo,iSWAG ngyababaza mina!Kungathi bahambisana nesigqi sendalo yonkana.
Akekho umuntu wesilisa umuhle njengo womAfrika,ngisho nalokhu okumhlophe imbala okubukeka njengoNkulunkulu la emhlabeni ngoba umnotho usezandleni zakho nawo okwawuntshontsha,akuqhathaniseki nensizwa yomAfrika ngoko moya,ngokwe ngqondo nangokomzimba,kuntekenteke,ngenxa yokuba nentshisekelo yokuhlezi kudlula ezinye izizwe,kuhlezi kwakha amaqhinga okudicilela insizwa yomAfrika kanye naso sonke isizwe sayo-kuhle kwaSathane akha amaqhinga okudicilela phansi umbuso kaNkulunkulu.

Ndoda yomAfrika unguNkulunkulu imbala! Qobolwakho,wena uhamba nemimoya enamandla–amadlozi akho,ungokokuncane,futhi ongokukhulu kwakho konke okukhona kumKhathilibe(universe).Vula umqondo wakho ukubone lokho,uyekele ukunqotshwa amadoda ezinye izizwe,ziyayihloma impi njalo njalo,nawe ke nsizwa yomAfrika,ayihlome!Ubuyelwe isithunzi sakho,ubuse futhi kulomhlaba njengase kuqaleni.

Hhayi ngsababaza,babazani!Ave zizinhle izinsizwa zamaAfrika zingihlaba umxhwele– abanye omama bayazala la ngaphandle,akekho umuntu wesilisa omuhle njengomAfrika! AKEKHO!

Inspired by Johnathan Makhathini

#CURIOSITY AND CONCIOUSNESS–“SAME WHATSAPP GROUP!”

(Written: April 2019)

I would like to first briefly define the two words that this piece is about–curiosity and consciousness.

Curiosity-is the desire to know and I like to state that it is the desire to seek knowledge about the universe.

Consciousness-is the state of mind being aware of its surroundings and aware of the particulars of the universe.
So curiosity is the desire to know which leads to the awareness(consciousness) of the universe.

Curiosity and consciousness are on the ” same WhatsApp group”. I’m using this popular saying as a creative way to illustrate the relationship between curiosity and consciousness.Curiosity and consciousness go hand in hand. For one to gain consciousness one should strive for curiosity. I learned of this phenomenon by non other than observing and learning about myself,I can say that I am a person who has always been curious ever since I was a child, yes all children are curious–they ask a lot of questions about a lot of stuff,but it seems as if my curiosity didn’t stop by the end of my childhood,but I’m growing with it.And it has taught me a lot of things about the world we’re living in. My mind is like an ongoing machine producing the ‘why’s’ and ‘ how’s’ about the universe and through all the questions,I desire to know more about…everything. It feels like I’m in a quest of some sort-a quest of quest-tions!😁And through this quest I have realized that I know about a lot of things now– amazing things that are just outside the illusionary borders of the ideas that society operates on.
I know that different people have different values and opinions,likes and dislikes about certain things in life,so others do not bother questioning certain aspects of life,but I feel as if it’s not only disinterest that causes the unquestioning but it’s ignorance which is influenced by society’s mental programming of linear thinking–the main culprit which is one of the causes of this is media,perpetuated especially by the screen box that sits on our living room stands—Tell-a-lie-vision(TV), it takes us out of mental independence and makes us submissive and more docile to the spiritually oppressing system we live in.Talk about mind conditioning? That’s what TV does!

The quest of questions about the universe is never ending as the universe is ever-expanding,there are universes within universes and some intellectuals are even putting the word ‘universe’ under scrutiny, if it is the appropriate word to give to the ‘universe’,they say it should be called ‘polyverse’ because there are many universes—they are infinite.

This following quote by one of the greatests of scientists in the past—Albert Einstein says a lot about the context of this piece.

“I have no special talents,I am only passionately curious”
_Albert Einstein _

Albert Einstein was a physician who made history for himself in the 20th century by creating physics theories that influenced his time’s and modern technologies and sciences.

Here is another brief history about Einstein’s own created theories

Referring from the Ducksters education site:

E=mc² and Einstein’s Theory of Relativity

Albert Einstein had many discoveries as a scientist, but is most known for his Theory of Relativity. This theory changed much in the way scientists look at the world and set the foundation for many modern inventions, including the nuclear bomb and nuclear energy. One equation from the theory is E=mc2. In this formula, “c” is the speed of light and is a constant. It is assumed to be the fastest speed possible in the universe. This formula explains how energy (E) is related to mass (m). The Theory of Relativity explained a lot of how time and distance may change due to the “relative” or different speed of the object and the observer.

What other discoveries is Albert Einstein noted for?

Albert Einstein laid much of the foundation for modern physics. Some other of his discoveries include:

Photons – In 1905 Einstein came up with the concept that light is made up of particles called photons. Most scientists of his day didn’t agree, but later experiments showed this to be the case. This became an important discovery for many branches of science and he was awarded the Nobel Prize for Physics in 1921.

Bose-Einstein Condensate – Together with another scientist, Satyendra Bose, Einstien discovered another state of matter. Sort of like liquid or gas or solid states. Today this discovery is used in cool stuff like lasers and superconductors.

Curiosity led Einstein to discover all those phenomenons about the universe.If all the past’s science greats curiosity was stunned,we wouldn’t had able to create the ongoing technological advancement we have.

As I stated that I am a curious person, I’m often at my head a lot, and spending a lot of time on my mind makes me to think more deeply, and want to gain a lot of general knowledge, whether it’s about history, politics, race relations, science and a lot more.
They say the universe is infinite people,so there is way more that we don’t know about it.We think that we have discovered all there is to discover, when maybe we have just discovered 5% of the infinite% of the universe.Having the curiosity to gain universal knowledge will even help us to be concious of our own selves,as we are also part of the universe.Are we really a small part of it?Yes,we are the micro and the universe is the macro,there are even micros(living bacteria that sustain the internal and external of our bodies) in us and we are their macros.

The human experience is quite a challenging experience as the human being is an interesting and quite a complicated puzzle,but it is solvable, gaining self knowledge will make your human experience to not have unnecessary hassles, but solve the puzzle (you)with mastery.And that will require curiosity about the universe as you are part of it.

They say ” curiosity killed a cat” but I say, curiosity killed ignorance.Ignorance is what this modern society operates on and I guess ignorance for the majority is bliss because we are becoming even more docile to the mental program of this society we live in.Curiosity can kill our collective ignorance and cure or better yet prevent prevantable society’s social ills we have been prone to.
The curious mind is an interesting one, because it usually doesn’t conform to societal man-made living standards that sometimes don’t make logical sense,it creates it’s own standards through observing the patterns of nature, and then come to a conclusion independently as to how to live ones life.It feels so amazing to discover a pattern about something that you have been ruminating about mentally,on how that particular thing came about or how does it work and how it has an effect on other particulars—–I’ll be like,Eureka!Those Eureka moments show me how amazing the mind is when it is trained to think outside the box.
As we know that some things don’t come naturally to other people, to some the subjects of this piece has little concern or interest to them, but for those who want to gain conciousness, curiosity is key for them,so I’ll share what you one can do just to feel the amazement of gaining universal knowledge.

Note, I’m not trying to tell anyone to change who they are,but for one to gain something one should sometimes get out of their comfort zone.Want to kill ignorance?Here are three tips I believe you should apply regularly,so here goes….

-Developing the love of reading books
Often immersing yourself in written words can make you to discover a lot more of what is happening in the world all over,as a lot of information is made available in books that supply different information.You can even see for yourself that visual information that we get daily from TV is compromised of a lot of truths and is usually very contradictory and oxymoronic,so I believe through experience that currently books are the way to go, but! I recommend reading intellectual strengthning books.

-Make yourself familiar with the internet
This one results from point #1.The masses dominate social media–Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter and a lot more social media platforms,so particular websites or blogs in the internet,which I can state that they provide out of the box thinking content,do not get the same amount of audience as social media has.Whenever I have that ‘why’ moment about a particular subject, I would think “Google search,where are ya!”And I would research about my interest.Since last year I’ve been reading blogs about human relations and I must admit, I have learned startling facts.

-Making time for solitude
I know this will be quite hard for people who are more outgoing,who like to spend a lot of time with other people, but solitude sometimes comes with silence and silence triggers amazing observation, when there is silence you notice a lot of things that can be blocked from your awareness,be it by social interactions or noisy places.They say the best ideas come during solitude and I believe that awareness(most importantly of self) is gained best during solitude.

-Coincidence, that word….

Being curious for me also means eliminating the word ‘coincidence’ in life events,it means looking deeper through surface reality and looking at particular matters on different angles.There are many events which are not coincidences that take place in this world but that fact pass us by because we lack awareness (conciousness) and curiosity can make us look at certain events with a concious eye, not turn a blind eye because we think it’s just…..’coincidence’.

Conciousness can be reached in different ways by different people as we are individuals to be frank, but the four I have pointed out, the love of reading books,familarity with the internet,solitude,God!And Eleminating the word ‘coincidence’—they are what makes my curiosity even more greater hence the regaining of my conciousness.
CURIOSITY AND CONCIOUSNESS are on the “SAME WHATSAPP GROUP”,curiosity is my daily bread, conciousness is what I strive for, can’t help it people! That’s just how I roll.